Händelserapport


Här registrerar du en händelserapport till Frivilliga Flygkåren.
Rapporten används för alla typer av händelser inom hela verksamheten.


Rapporten hanteras i första stegen av FFK Safety Manager och i de senare stegen 
av respektive "Nominated Person" som tex. Flygchef eller Träningschef.


Du kan vara anonym när du skickar in rapporten.

Allmän information

Ditt namn (Frivillig uppgift)
Ditt medlemsnummer i FFK (Frivillig uppgift)
Vilken flyggrupp ingår du i?
Beskriv din flyggrupp
Din funktion relaterat till händelsen
Beskriv din funktion

En kopia på rapporten skickas till denna adress
Tidpunkt för händelse*
:
Län där händelsen inträffat
Plats för händelsen

Händelseförlopp

Relaterat till:*
Välj ett eller flera alternativ
Hur bedömer du allvarlighetsgraden av händelsen?
Beskriv händelsförloppet så detaljerat som möjligt
Bifoga fil 1
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Du kan bifoga en fil med beskrivning över händelsen

Flygningen

Välj typ av flygning
Beskriv typ av flygning/uppdrag
Startflygplats
Landningsflygplats
Flyghöjd i fot
Hastighet i knop
Beskriv vilken sorts uppföljning som användes

Luftfartyg

Flygplanets registreringsbeteckning
Ex. Cessna 172
Flygplanets ägare
Eventuell övrig information

Luftrum

I vilket luftrum inträffade händelsen
Välj typ av luftrum

Väderförhållanden

Enligt TAF/METAR eller fri beskrivning
Riktning/styrka
Kilometer
Fot
QNH

Separation

Uppskattad horisontell separation (NM eller Meter)
Uppskattad vertikal separation (Fot)
Hadde du visuel kontakt med det andra luftfartyget?
Gjorde du eller det andra fluftfartyget någon manöver innan, efter eller till följd av separationen? Tex. Stig, plané eller sväng.
Beskriv manövern

Uppdraget & Uppdragsgivare

Till vilken/vilka uppdragsgivare relaterar händelsen?
Till vilken/vilka uppdragstyper relaterar händelsen?

Kurs

Till vilken kurs relaterar händelsen?

Synpunkter och Förslag

Förslag till åtgärd:
Flera alternativ kan anges
Bifoga fil 2
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Du kan bifoga en fil med synpunkter och förslag

Safety Manager

Typ av händelserapport - Copy*
Vilken typ av händelserapport vill du registrera?
Riskbedömning*
Riskbedömning
  1 Försumbar händelse 2 Liten händelse 3 Måttlig händelse 4 Större händelse 5 Katastrofal händelse
1 Osannolik förekommande
2 Sällan förekommande
3 Sporadiskt förekommande
4 Sannolikt förekommande
5 Ofta förekommande
Kommentar från SM
Ansvarig grundorsaksanalys *

Åtgärder och grundorsaksanalys

Beskriv den korrigerande åtgärd som vidtagits
Beskriv grundorsaksanalysen
Beskriv de förebyggande åtgärder som vidtagits
Uppladdning av dokument relaterade till händelsen
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.

Stängning av rapport

FFK Safety Manager har utvärderat grundorsaksanalys och åtgärder tagna av tilldelad "nominated person". 

Analysen och åtgärder bedöms vara tillfredställande och rapporten stängs. 

Utveckling